छपाइ सम्बन्धी पेपर, मसी,प्लेट, केमिकल्स, स्टेशनरी तथा कार्यालय सामानहरु खरिद सम्झौता सम्बन्धी सूचना

Published On: 2019-10-04

Download

Contact Info

Department of Printing

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Phone :+977-1-4211622, 4211820, 4211695, 4211749, 4200211

Toll Free :

Fax :+977-1-4211764

Email: info@dop.gov.np

WEB :dop.gov.np

Site Visited

site visit