S.N. Title Submitted By Published Date
1. Press release regarding work accomplished during Jestha 2079 B.S. Administrator 2022-06-27 View Notice
2. Press release regarding work accomplished during Baishakha 2079 BS मुद्रण विभाग 2022-05-25 View Notice
3. Press release regarding work accomplished during Chaitra 2078 BS मुद्रण विभाग View Notice
4. २०७८ फागुन महिनाको कार्य सम्पादनबारे प्रेस विज्ञप्ति मुद्रण विभाग 2022-03-29 View Notice
5. २०७८ पौष महिनाको कार्य सम्पादनबारे प्रेस विज्ञप्ति admin 2022-01-24 View Notice
6. २०७८ मंसिर महिनाको कार्य सम्पादनबारे प्रेस विज्ञप्ति admin 2022-01-04 View Notice
7. २०७८ कार्तिक महिनाको कार्य सम्पादनबारे प्रेस विज्ञप्ति admin View Notice
8. २०७८ भदौ महिनाको कार्य सम्पादनबारे प्रेस विज्ञप्ति admin 2021-09-26 View Notice
9. २०७८ साउन महिनाको कार्य सम्पादनबारे प्रेस विज्ञप्ति admin 2021-08-31 View Notice
10. २०७८ असार महिनाको कार्य सम्पादनबारे प्रेस विज्ञप्ति (मिति:२०७८/०४/०४) admin 2021-07-19 View Notice
11. २०७८ जेठ महिनाको कार्य सम्पादनबारे प्रेस विज्ञप्ति (मिति:२०७८/०३/०७) admin 2021-06-21 View Notice
12. २०७८ बैशाख महिनाको कार्य सम्पादनबारे प्रेस विज्ञप्ति (मिति:२०७८/०२/१९) Admin 2021-06-02 View Notice
13. २०७७ चैत्र महिनाको कार्य सम्पादनबारे प्रेस विज्ञप्ति (मिति:२०७८/०१/०८) Admin 2021-04-21 View Notice
14. फाल्गुन महिनाको कार्य सम्पादनबारे प्रेस विज्ञप्ति (मिति:२०७७/१२/४) Admin 2021-03-17 View Notice
15. Three Months Report of Shrawan, Bhadra and Asoj 2077 मुद्रण विभाग 2020-10-20 View Notice
16. असोज महिनाको कार्य सम्पादन बारे प्रेस बिज्ञप्ति Admin 2020-10-18 View Notice
17. प्रेस विज्ञप्ति २०७७-५-५ admin 2020-08-28 View Notice
18. २०७७ वैशाख, जेठ र असार महिनासम्मका सूचनाको हकसम्बन्धी विववरणहरु admin 2020-08-17 View Notice
19. प्रेस विज्ञप्ति २०७६/१०/१९ admin 2020-02-03 View Notice
20. पाक्षिक कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित प्रेस विज्ञप्ति (२०७६ /९ /२०) admin 2020-01-07 View Notice
21. पाक्षिक कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित प्रेस विज्ञप्ति (२०७६ /९ /०३ ) admin 2019-12-22 View Notice
22. पाक्षिक कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित प्रेस विज्ञप्ति (२०७६ /८/२०) admin 2019-12-17 View Notice
23. पाक्षिक कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित प्रेस विज्ञप्ति (२०७६ /८/५) admin 2019-12-17 View Notice
24. प्रथम त्रैमासिक श्रावण, भाद्र र असोज ३ महिनाको प्रगती विवरण admin 2019-11-01 View Notice
25. प्रेस विज्ञप्ति २०७६/०७/०३ admin 2019-10-20 View Notice
26. प्रेस विज्ञप्ति २०७६/०६/१५ admin 2019-10-03 View Notice
27. प्रेस विज्ञप्ति २०७६/०५/३१ admin 2019-09-18 View Notice
28. प्रेस विज्ञप्ति २०७६/०५/०१ admin 2019-08-19 View Notice
29. प्रेस विज्ञप्ति २०७६/०४/१६ admin 2019-08-01 View Notice
30. प्रेस विज्ञप्ति २०७६/०३/१६ admin 2019-07-02 View Notice
31. प्रेस विज्ञप्ति २०७६/०२/३० admin 2019-06-13 View Notice
32. प्रेस विज्ञप्ति २०७६/०२/१६ admin 2019-05-31 View Notice
33. प्रेस विज्ञप्ति २०७६/०१/३१ admin 2019-05-14 View Notice
34. प्रेस विज्ञप्ति २०७६/०१/१७ admin 2019-05-02 View Notice
35. प्रेस विज्ञप्ति २०७६/०१/०४ admin 2019-04-19 View Notice
36. प्रेस विज्ञप्ति २०७५/१२/१७ admin 2019-03-31 View Notice
37. प्रेस विज्ञप्ति २०७५/१२/१ admin 2019-03-25 View Notice
38. प्रेस विज्ञप्ति २०७५/११/१७ admin 2019-03-01 View Notice
39. प्रेस विज्ञप्ति २०७५/१०/२९ admin 2019-02-14 View Notice
40. प्रेस विज्ञप्ति २०७५/१०/१५ admin 2019-01-29 View Notice
41. प्रेस विज्ञप्ति २०७५/०९/२९ admin 2019-01-14 View Notice
42. प्रेस विज्ञप्ति २०७५/०९/१५ admin 2018-12-30 View Notice
43. प्रेस विज्ञप्ति २०७५/०८/२८ admin 2018-12-19 View Notice
44. प्रेस विज्ञप्ति २०७५/०८/१४ admin 2018-12-01 View Notice
45. प्रेस विज्ञप्ति २०७५/०७/१५ Admin 2018-11-29 View Notice
46. प्रेस विज्ञप्ति २०७५/६/२९ Admin 2018-11-01 View Notice
47. प्रेस विज्ञप्ति २०७५/६/१५ Admin 2018-10-07 View Notice
48. प्रेस विज्ञप्ति २०७५/५/३० Admin 2018-09-17 View Notice
49. प्रेस विज्ञप्ति २०७५/५/१३ Admin 2018-08-31 View Notice
50. प्रेस विज्ञप्ति २०७५/४/१४ Admin 2018-07-30 View Notice
51. प्रेस विज्ञप्ति २०७५/३/२६ Admin 2018-07-10 View Notice
52. प्रेस विज्ञप्ति २०७५/३/१३ Admin 2018-06-28 View Notice
53. प्रेस विज्ञप्ति २०७५/०२/२५ Admin 2018-06-11 View Notice
54. प्रेस विज्ञप्ति २०७५/०२/१२ Admin 2018-05-27 View Notice
55. प्रेस विज्ञप्ति २०७५/०१/२५ Admin 2018-05-08 View Notice
56. प्रेस विज्ञप्ति २०७५/०१/१० Admin 2018-04-26 View Notice
57. प्रेस विज्ञप्ति २०७४/१२/२५ Admin 2018-04-10 View Notice
58. प्रेस विज्ञप्ति २०७४/१२/१२ Admin 2018-03-26 View Notice
59. प्रेस विज्ञप्ति २०७४/११/२८ Admin 2018-03-11 View Notice
60. प्रेस विज्ञप्ति २०७४/११/९ Admin 2018-02-22 View Notice
61. प्रेस विज्ञप्ति २०७४/१०/२४ Admin 2018-02-07 View Notice
62. प्रेस विज्ञप्ति २०७४|१०|०९ Admin 2018-01-24 View Notice
63. प्रेस विज्ञप्ति २०७४/०९/२५ Admin 2018-01-09 View Notice
64. प्रेस विज्ञप्ति २०७४/०९/०९ Admin 2017-12-26 View Notice
65. प्रेस विज्ञप्ति २०७४/०८/२८ Admin 2017-12-14 View Notice
66. प्रेस विज्ञप्ति २०७४/०८/१० Admin 2017-11-27 View Notice
67. प्रेस विज्ञप्ति २०७४/०७/१२ Admin 2017-10-31 View Notice
68. प्रेस विज्ञप्ति २०७४/०६/२५ Admin 2017-10-11 View Notice
69. प्रेस विज्ञप्ति २०७४/०६/१० Admin 2017-09-26 View Notice
70. प्रेस विज्ञप्ति २०७४/०५/२५ Admin 2017-09-10 View Notice
71. प्रेस विज्ञप्ति २०७४/०५/०९ Admin 2017-08-25 View Notice
72. प्रेस विज्ञप्ति २०७४/०४/२९ Admin 2017-08-15 View Notice
73. प्रेस विज्ञप्ति २०७४/०४/०८ Admin 2017-07-23 View Notice
74. प्रेस विज्ञप्ति २०७४/०३/२५ Admin 2017-07-09 View Notice
75. प्रेस विज्ञप्ति २०७४/०३/०९ Admin 2017-06-23 View Notice
76. प्रेस विज्ञप्ति २०७४/०२/२४ Admin 2017-06-07 View Notice
77. प्रेस विज्ञप्ति २०७४/०२/०९ Admin 2017-05-23 View Notice
78. प्रेस विज्ञप्ति २०७४/०१/२४ Admin 2017-05-07 View Notice
79. प्रेस विज्ञप्ति २०७४/१/१० Admin 2017-04-24 View Notice
80. प्रेस विज्ञप्ति २०७३/१२/२४ Admin 2017-04-07 View Notice
81. प्रेस विज्ञप्ति २०७३/१२/०९ Admin 2017-03-23 View Notice
82. प्रेस विज्ञप्ति २०७३/११/२४ Admin 2017-03-07 View Notice
83. प्रेस विज्ञप्ति २०७३/११/०९ Admin 2017-02-21 View Notice
84. प्रेस विज्ञप्ति २०७३/१०/२४ Admin 2017-02-09 View Notice
85. प्रेस विज्ञप्ति २०७३।१०।०९ Admin 2017-01-23 View Notice
86. प्रेस विज्ञप्ति २०७३।०९।२४ Admin 2017-01-09 View Notice
87. प्रेस विज्ञप्ति २०७३।०९।११ Admin 2016-12-27 View Notice
88. प्रेस विज्ञप्ति २०७३।०८।२४ Admin 2016-12-09 View Notice
89. मुद्रण विभाग प्रेस विज्ञप्ति Admin 2016-11-24 View Notice

Contact Info

Department of Printing

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Phone :+977-1-4211622, 4211820, 4211695, 4211749, 4200211

Toll Free :

Fax :+977-1-4211764

Email: info@dop.gov.np

WEB :dop.gov.np

Site Visited

site visit