S.N. Title Submitted By Published Date
1. Invitation for Electronic Bids IFB No. DOP/G/NCB/2077-78/01 admin 2020-08-28 View Notice
2. २०७६ माघ , फाल्गुन र चैत महिनासम्मका सूचनाको हकसम्बन्धी विववरणहरु Admin 2020-05-2 View Notice
3. २०७६ कार्तिक, मंसिर र पुष महिनासम्मका सूचनाको हकसम्बन्धी विववरणहरु Admin 2020-02-24 View Notice
4. छपाइ सम्बन्धी पेपर, मसी,प्लेट, केमिकल्स, स्टेशनरी तथा कार्यालय सामानहरु खरिद सम्झौता सम्बन्धी सूचना Admin 2019-10-04 View Notice
5. CTP Machine without Processor को दररेट माग सम्बन्धी सूचना Admin 2019-09-16 View Notice
6. Gathering Machin को दररेट माग गरिएको सूचना Admin 2019-09-08 View Notice

Contact Info

Department of Printing

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Phone :+977-1-4211622, 4211820, 4211695, 4211749, 4200211

Toll Free :

Fax :+977-1-4211764

Email: info@dop.gov.np

WEB :dop.gov.np

Site Visited

site visit