S.N. Title Submitted By Published Date
1. मौजुदा सूचि अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा admin 2021-11-10 View Notice
2. राजपत्र वितरण कार्य बन्द गरिएको सूचना Admin 2021-05-10 View Notice
3. सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना !! Admin 2021-04-13 View Notice
4. Report of Magh Month मुद्रण विभाग 2021-02-22 View Notice
5. report of information rights of Kartik, Mangsir, Paush 2077 मुद्रण विभाग 2021-01-28 View Notice
6. झुरा कागज लिलाम सम्बन्धी सूचना मुद्रण विभाग 2021-01-21 View Notice
7. झुरा कागज लिलाम सम्बन्धि सूचना मुद्रण विभाग 2020-12-25 View Notice
8. खरिद सम्झौता सम्बन्धी सूचना मुद्रण विभाग 2020-11-19 View Notice
9. Notice मुद्रण विभाग 2020-11-19 View Notice
10. Invitation for Electronic Bids IFB No. DOP/G/NCB/2077-78/01 admin 2020-08-28 View Notice
11. २०७६ माघ , फाल्गुन र चैत महिनासम्मका सूचनाको हकसम्बन्धी विववरणहरु Admin 2020-05-2 View Notice
12. २०७६ कार्तिक, मंसिर र पुष महिनासम्मका सूचनाको हकसम्बन्धी विववरणहरु Admin 2020-02-24 View Notice
13. छपाइ सम्बन्धी पेपर, मसी,प्लेट, केमिकल्स, स्टेशनरी तथा कार्यालय सामानहरु खरिद सम्झौता सम्बन्धी सूचना Admin 2019-10-04 View Notice
14. CTP Machine without Processor को दररेट माग सम्बन्धी सूचना Admin 2019-09-16 View Notice
15. Gathering Machin को दररेट माग गरिएको सूचना Admin 2019-09-08 View Notice

Contact Info

Department of Printing

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Phone :+977-1-4211622, 4211820, 4211695, 4211749, 4200211

Toll Free :

Fax :+977-1-4211764

Email: info@dop.gov.np

WEB :dop.gov.np

Site Visited

site visit